Behandling af industrispildevand

Overhold miljølovgivningen, og optimer omkostningerne til behandling af industrispildevand

Fordi vand indgår i mange industriprocesser, er det kun naturligt, at industrien producerer spildevand. Dette er en udfordring for virksomheder, da spildevand skal behandles, før det udledes til kloakken eller til et naturligt vandområde. Sikker udledning til kloaknettet kræver, at operatørerne sikrer, at hverken medarbejdere eller spildevandsanlægget skades. Lovgivningen kræver, at behandlingen er mere omhyggelig, hvis der udledes til miljøet.

Vi tilbyder

En indlysende metode til optimering af behandlingen af industrivand er at genbrug spildevand til andre processer. Hvis vand ikke længere kan genbruges, er der forskellige behandlingsprocesser som luftning eller udfældning, der kan optimeres, hvad angår energi og anvendte kemikalier. Et andet emne er behandling af spildevand. Målet er her at reducere mængden af slam for at minimere omkostningerne til bortskaffelse eller at producere biogas i en gæringstank.

 • Genbrug af vand

 • Biologisk behandling

 • Behandling af slam

 • Anaerobe processer

Lær mere om behandling af industrispildevand

Behandling af industrispildevand ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Biologisk spildevandsbehandling ©Endress+Hauser
Afvanding af slam ©Endress+Hauser
Slamgæring ©Endress+Hauser

Proces for behandling af industrispildevand

Membranfiltrering

Genbrug af spildevand

Genbrug af spildevand har den dobbelte fordel, at vandindtaget reduceres, samtidig med at omkostningerne til udledning af spildevand holdes på et minimum. Hvis spildevandet skal kunne bruges sikkert igen som industrivand, kræver det dog, at det behandles i henhold til den fremtidige brug. Det inkluderer forskellige processer som flotations-, bundfældnings- og filtreringsprocesser. Trykket er en af de vigtigste parametre sammen med indløbskvalitet og flow, da det har betydning for at undgå beskadigelse af filtrene.

Luftningskontrol

Biologisk behandling

Biologisk behandling af spildevand er særligt nyttigt for spildevand med høj organisk belastning. Mange forskellige parametre som ammoniak-, nitrat- og oxygenindhold er afgørende for den biologiske behandling. Endress+Hauser har et bredt udvalg af analysatorer og sensorer baseret på forskellige måleprincipper og -teknikker, f.eks. kolorimetri, optisk eller amperometri. Vi tilbyder også en automationsløsning, der kan hjælpe jer med at reducere den energi, der bruges til luftning, med op til 30 %.

Behandling af slam

Behandling af slam

Mængden af slam reduceres ved at fortykke eller endda afvande, så omkostningerne til bortskaffelse holdes på et minimum. Effektiviteten af begge processer afhænger af slammets bundfældningsadfærd. Ofte tilsættes der slambehandlingsmidler (polymerer, kalkmælk). Flowproportional doseringsstyring er første trin i optimering af kemikalieforbruget. En mere avanceret strategi er at måle de suspenderede faste stoffer i slammet baseret på målinger af suspenderede faste stoffer eller densitet og justere kemikaliedoseringen derefter.

Slamgæring

Anaerob forgæring

Anaerob forgæring er en effektiv forbehandlingsproces for spildevand med høj COD-belastning, som er typisk for fødevare- eller pulp- og papirindustrien. Hovedparten af den organiske belastning omdannes til biogas. Udløbet skal derefter føres hen til biologisk behandling som beskrevet ovenfor før udledning. Grundlæggende processtyring, f.eks. måling af indgangsbelastning, niveau, temperatur, pH/ORP og biogasproduktion, er nødvendigt for at overvåge processen nøjagtigt og optimere den.

Se vores sortiment!

Fordele

Takket være over 60 års erfaring, som vi har opnået ved at samarbejde med vores kunder i vand- og spildevandsindustrien, har vi udviklet et bredt sortiment af måleteknologier, automationsløsninger og servicetilbud, som matcher vores kunders udfordringer. Vi forstår udfordringerne ved dels at optimere omkostningerne og dels sikre en udledningskvalitet, der følger miljølovgivningen.


 • 30 %

  af de energiomkostninger, der går til luftning, kan spares ved at styre luftningen mere nøjagtigt

 • 20 %

  potentielle omkostningsbesparelser til konditioneringskemikalier til slambehandling

 • 250.000

  digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan