Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overholdelseserklæringer for materialer og væsker

Vi kan levere en lang række overholdelseserklæringer for forskellige materialer og væsker

Endress+Hauser er fokuseret på at overholde alle relevante love og regulativer, herunder de almindelige direktiver for materialer og væsker. Find erklæringerne herunder.

Produktionsanlæg Endress+Hauser i Reinach ©Endress+Hauser

WEEE RoHS-direktivet

Europa skal reducere affaldsmængderne fra udtjent elektrisk og elektronisk udstyr. Dette opnås med en tostrenget strategi: Genbrug af en større procentdel af materialerne i udtjente elektriske og elektroniske enheder (WEEE) og færre farlige stoffer i nyt elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).

RoHS-direktiv for Kina

Det kinesiske RoHS-direktiv om begrænsning af skadelige stoffer, officielt kaldet "Administrative tiltag for at kontrollere forurening fra elektroniske informationsprodukter", bruges af den kinesiske regering til at kontrollere visse stoffer som f.eks. bly. Alle varer, der sendes til Kina, skal mærkes i henhold til dette direktiv.

REACh-direktivet

REACh-direktivet fra 18. december 2006 indførte nye afgifter på produktion og brug af kemiske stoffer. REACh er et EU-direktiv om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. Det trådte i kraft den 1. juni 2008 og kræver, at producenter og importører af stoffer skal registrere dem i det Europæiske Kemikalieagentur (ECHa) og oplyse, om produkterne indeholder særligt problematiske såkaldte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concerns).

Med ændringen af direktiv 2008/98/EF om affald til (EU) 2018/851 skal producenterne oplyse om særligt problematiske såkaldte SvHC-stoffer i deres produkter sammen med andre oplysninger til ECHA via deres centrale database SCIP fra 2021 og fremefter.

Se de to erklæringer nedenfor. Den første forklarer relevansen af REACH for vores produkter og informerer om SvHC og den anden om SCIP.

Forordning om ophugning af skibe

EU-forordning nr. 1257/2013 om ophugning af skibe kræver, at alle leverandører af skibsudstyr skal oplyse og deklarere enhver forekomst af farlige materialer i en formel materialedeklaration. Forordningen har til formål at øge sikkerheden, beskytte menneskeliv og EU's havmiljø i hele skibets livscyklus. Den skal særligt sikre, at farligt affald fra ophugning af skibe håndteres miljømæssigt forsvarligt.

CA Proposition 65

"California Proposition 65", der officielt er kendt som "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986", blev vedtaget som lov i november 1986. Den kræver, at virksomheder advarer mod enhver betydelig risiko for at blive udsat for et stof, der er kendt for at kunne forårsage kræft, fosterskader eller andre genetiske skader.

Den 31. august 2016 vedtog OEHHA ("State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment") en række tilføjelser til artikel 6 om klare og rimelige advarsler, som trådte i kraft den 30. august 2018.

Asbest

Asbest består af naturligt forekommende mineraler. På grund af sine særlige egenskaber blev asbest ofte anvendt som byggemateriale i mange sammenhænge. Alle former for asbestfibre udgør imidlertid en alvorlig sundhedsfare for mennesker. Derfor er asbest forbudt i de fleste lande.

Polyklorerede bifenyler (PCB)

Polyklorerede bifenyler (PCB) er klorerede organiske stoffer, der tidligere var meget anvendt i komponenter og kølevæsker i elektriske apparater. PCB er en miljøgift og klassificeret som et svært nedbrydeligt organisk giftstof. Derfor har PCB været forbudt i de fleste lande i mange år.

Kontakt