Opnå maksimal effektivitet for jeres naturgasprocesser

Øg produktiviteten for naturgasbehandling, fortætning og LNG-anlæg

Skiftende sammensætninger af rå naturgas og svingende procesforhold og omgivende forhold er en udfordring for effektiv, uafbrudt drift af naturgasbehandling, fortætningslinjer og relaterede anlæg. LNG-opbevaring, distribution og fordampningsfaciliteter kræver også avanceret processtyring for at opnå maksimal effektivt. Kort sagt kræver konkurrencedygtighed større målingsnøjagtighed og øget kontrol over alle naturgasprocesser i gasværdikæden.

Førende gasanalyse og præcis, pålidelig processtyring

Vi tilbyder et bredt udvalg af feltinstrumenter, løsninger og services, som opfylder jeres behov for større kontrol og produktivitet i naturgasprocesserne og hjælper med at imødekomme gaskvalitetsspecifikationerne. Dette inkluderer laserbaserede analysatorer til måling af kontaminanter i naturgasstrømme og sammensætningen for naturgas og LNG; præcis flowmåling af våd- og tørgasser i alle behandlingstrin og på fortætningsanlæg; vand- og dampanalyse samt behandling og custody transfer-løsninger til LNG.

 • Pålidelig guidet bølgeradar-niveaumåling i gasafsvovlingsenheder.
  Præcis ultralydsflowmåling af våd- og tørgasser på naturgasbehandlingsanlæg.

 • Onlineovervågning af detekteringsniveau for H2O: TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) registrerer mætning af adsorbentleje og gennembrud for at muliggøre højeffektiv kontrol over systemer med molekylsigtedehydrering.

 • Nøjagtig måling af LNG-sammensætning: Kaiser Raman-analysatorer beregner energiindholdet (BTU-værdi og Wobbe Indeks) og pengeværdien af brændstoffet under produktionen og ved custody transfer-punkter nedstrøms.

 • Forsyningsfaciliteter: et stort udvalg af instrumenter og løsninger dedikeret til vand- og dampanalyse og -behandling for at undgå skader på jeres installation og reducere driftsomkostningerne.

 • LNG-platforme til påfyldning og tømning af custody transfer-lastvogne: komplet design, udvikling, indkøb og opførelse af løsninger til påfyldning og tømning af lastvogne med LNG, fra én kilde.

Se en række kritiske målepunkter

Oversigt over aminbehandlingsproces ©Endress+Hauser
Procesoversigt for adsorption med to lejer (molekylesigtedehydrering) ©Endress+Hauser

Molekylsigtedehydrering

Naturgas, værdikæde for flydende naturgas ©Endress+Hauser

Naturgas-/LNG-værdikæden

Anvendelser med behandling og distribution af naturgas/LNG

Aminbehandlingsenhed

Pålidelig niveaumåling i gasafsvovlingsenheder

Rå naturgas fra reservoirer indeholder skiftende mængder af syreholdige gasser (H2S og CO2). Gasafsvovlingsenheder fjerner syreholdige gasser vha. en kemisk absorptionsproces. En typisk procesenhed omfatter kontaktor- (absorption) og stripperkolonner (destillation). Effektiv niveaustyring i disse kolonner er afgørende for at skabe stabil drift, så der opnås et ensartet flow af amin ud af enheden. Guidet bølgeradarteknologi giver unikke fordele, som sikrer stabil drift og høj produktivitet for enheden.

 • Pålidelig måling selv med skiftende produkt- og procesforhold

 • Ingen vedligeholdelse og ingen bevægelige dele i modsætning til mekaniske niveauinstrumenter

 • Nem ibrugtagning og diagnostik fra HistoROM-datastyring

 • Sømløs integration i styre- eller forvaltningssystemer

System med molekylesigtedehydrering på et naturgasbehandlingsanlæg

Onlineovervågning af sporniveau af H2O

Sød naturgas, der forlader aminbehandlingsenheden, er mættet med vanddamp. Der kan fjernes en vis mængde vand ved at føre den våde gas gennem en separator, efterfulgt af komprimering og køling. Der bruges derefter molekylsigtedehydrering til at opnå de meget lave H2O-koncentrationer (< 0,1 ppm), der kræves til kryogene processer i NGL-genvindingsenheder og til LNG-produktion. Vores TDLAS-analysatorer hjælper jer med dette, da de kan registrere mætning af adsorbentleje og gennembrud.

 • Patentanmeldt differentialespektroskopiteknik måler H2O ved niveauer under ppm til hurtig detektering af fugtgennembrud for adsorbentleje.

 • Laserbaseret måling er yderst selektivt og nøjagtigt for H2O i naturgas og påvirkes ikke af metanol og andre kontaminanter.

 • Integreret permeationsrør understøtter automatiserede analysatorvalideringskontroller.

 • Se vores anvendelsesnote om H2O-målinger i udløb fra molekylesigtetørrebeholdere

Prosonic Flow G 300/500 tilbyder præcis ultralydsflowmåling af våd- og tørgasser

Ultralydsflowmåling i naturgas-behandlingsanlæg

Pålidelig flowmåling er afgørende for optimeret naturgasbehandling og for at minimere driftsudfordringerne. Vådgasforholdene og den skiftende sammensætning af spædegas indebærer udfordringer. Nøjagtig måling af gasflow i dehydrerings- og afsvovlingsenheder er afgørende for at opnå bedre proceseffektivitet og minimere problemer forbundet med genfordamperoverbelastning og kemisk tab.

 • Endress+Hausers procesultralyds-gasflowmåler foretager præcis måling af tør- og vådgasser i alle gasbehandlingstrin, herunder afsvovling, dehydrering, fraktionering og NGL-genindvending

 • Større nøjagtighed og processtyring takket være tryk- og temperaturudligning i realtid

 • Effektiv processtyring med avanceret gasanalyse, herunder volumenflow, korrigeret volumenflow og masseflow, energiflow, brandværdi, Wobbe Indeks

 • Procespålidelighed og høj driftssikkerhed takket være kontinuerlig selvdiagnostik og instrumentverificering fra Heartbeat Technology

LNG-tankskib, som fyldes ved en terminal

Måling af sammensætning for flydende naturgas (LNG)

Nøjagtig måling af LNG-sammensætningen er nødvendig for at beregne energiindholdet (BTU-værdi og Wobbe Indeks) og pengeværdien for brændstoffet under produktionen og ved custody transfer-punkter nedstrøms. Sammensætningsdata er afgørende for transaktioner i LNG-import-/-eksportterminaler, marin bunkring og påfyldning af lastvogne. Kaiser Raman-analysatoren måler LNG-sammensætningen direkte i den kryogene væske, så der opnås hurtig respons, uden at det er nødvendigt at fordampe en prøve.

 • Kontinuerlig realtidsmåling af LNG-sammensætning med resultater i løbet af sekunder

 • Den kryogene Pilot™-sonde muliggør direkte måling i LNG-strømmen uden prøveudvinding og fordampning, så der opnås en mere nøjagtig måling. Dermed reduceres installationsomkostningerne, analysetiden reduceres fra minutter til sekunder, og risikoen reduceres.

 • Raman Analyzer-feltkalibreringsværktøj kontrollerer transmissionsintensiteten og kalibreringer som beskrevet i GIIGNL custody transfer-vejledningen.

En vedligeholdelsesingeniør kontrollerer en Memosens sensor

Forsyningsfaciliteter: analytiske løsninger til vand og damp

Vand og damp spiller vigtige roller ved naturgasbehandling og fortætning. Damp bruges til elproduktion eller som varmemedie – for eksempel til regenerering af opløsningsmiddel i enheder til fjernelse af syreholdig gas eller regenereringsgas til molekylesigtedehydreringslejer. For at opnå maksimal proceseffektivitet og sikkerhed skal spædevand, kølevand og damp opfylde bestemte kvalitetsspecifikationer. Vi tilbyder et omfattende sortiment af instrumenter til vand- og dampanalyse samt behandling.

 • Spædevand: For at opretholde kvaliteten og undgå kraftig korrosion og dannelse af kedelsten på udstyret i dampsystemer kræver kedelfødevand særlig behandling med parametre som turbiditet, pH, konduktivitet og klor eller ORP.

 • Vores ATEX zone 2 SWAS-paneler (Steam Water Analysis System) har al den nødvendige måleteknologi til at overvåge en vand/damp-cyklus

 • Opnå mest mulig pålidelighed og oppetid med Memosens intelligent digital sensorteknologi til væskeanalyse

 • Tilslut op til 8 sensorer med Liquiline-multiparametertransmitterplatformen, og spar både plads og omkostninger

 • Steam:For at forhindre korrosion og skalering i rørledninger, er opløst oxygen, samt pH-og kation konduktivitet vigtigt.

Platform til LNG-custody transfer

Platforme til påfyldning og tømning af LNG custody transfer-lastvogn

LNG-lastvognspåfyldning hjælper med at distribuere naturgas i områder, hvor der ikke er kraftanlæg med tilsluttet rørledningsnetværk, industrikunder og private kunder samt transportsektoren. Vi tilbyder komplet design, udvikling, indkøb og opførelse af løsninger til påfyldning og tømning af LNG-lastvogne og et unikt platformsdesign med lille fodaftryk og integreret måling af LNG-sammensætning og energiberegning.

 • Præcis og pålidelig mængdemåling med Promass Coriolis-masseflowmålere, som er optimeret til kryogene anvendelser

 • Hurtig, nøjagtig måling af LNG-sammensætning med en Kaiser Raman-analysator til måling af mængde og brandværdi direkte i LNG-strømmen. Intet behov for en fordamper eller gaskromatograf (GC)

 • Overensstemmelse, troværdighed og accept: custody transfer-godkendelse og overensstemmelse for hele systemet

 • Sikkerhed og brugervenlighed sikrer maksimal produktivitet og systemtilgængelighed

Se vores sortiment!

Fordele

Nøjagtige målinger i realtid er en forudsætning for effektivitet i naturgas-/LNG-proceskæden. Vores udvalg af de bedst egnede instrumenter og løsninger giver jer de pålidelige data og den processtyring, I har brug for til at løse jeres produktivitetsudfordringer. Via et netværk af højtuddannede salgs- og servicemedarbejdere hjælper vi jer med at forbedre jeres proceseffektivitet, tilgængelighed og sikkerhed i forbindelse med naturgasproduktion, gasbehandling, fortætning, transport, opbevaring og distribution.

 • +20 %

  længere cyklustid, som I kan opnå mellem regenereringer af molekylsigtelejer vha.TDLAS

 • 10x

  bedre dokumenteret repeterbarhed ved custody transfer med LNG for optiske Kaiser Raman-analysatorer sammenlignet med gaskromatografi/-fordamper

 • Over 3 millioner

  flowmålere installeret på verdensplan i en lang række forskellige industrier