Behandling og bortskaffelse af slam – effektivt og sikkert

Behandling af slam er en af de største udfordringer i driften, men opgaven rummer også nye muligheder

På globalt plan er der en stærk tendens til behandling af kloakslam i spildevandsindustrien. Hovedårsagen er strengere lokal lovgivning, som forbyder slamudledning til miljøet (vandmiljøer, marker). Derfor er slam blevet til en bemærkelsesværdig omkostningsfaktor for anlægsoperatører. Udrådning af slam kan give omkostningsfordele ved at reducere slammængden med ca. 50 %, samtidig med at det også giver adgang til en værdifuld energikilde – biogas.

Sådan optimeres jeres behandling af slam

Det er almindeligt at reducere mængden af slam ved hjælp af afvanding for at undgå yderligere omkostninger og forberede den til yderligere processer som tørring eller afbrænding. Afvandingen skal dog overvåges nøje, så afvandingsmålene nås, og så man undgår for stort polymerforbrug ved slambehandlingen. Det gælder også for udrådningsprocessen for slammet i forbindelse med produktion af biogas, da de anaerobe bakterier kræver stabile procesforhold.

 • Opnå forbedrede afvandingsresultater, og reducer kemikalieforbruget med en Coriolis-masseflowmåler.

 • Optimer styringen af rådnekammeret og strømgeneratoren med et unikt sortiment til biogasmåling for våde og tørre gasser.

 • Overvåg processen for rådnekammeret, og opnå stabile procesforhold med et unikt sortiment til våde og tørre biogasanvendelser.

Læs mere om behandling af slam

Behandling af slam i spildevandsindustrien ©Endress+Hauser
Centrifuge til afvanding under slambehandlingen ©Endress+Hauser
Styring af rådnekammer til behandling af slam ©Endress+Hauser

Slamafvanding og styring af rådnekammeret

Polymerdoseringsstation til slamkonditionering på et rensningsanlæg

Forberedelse og dosering af konditioneringsmiddel til slam

Polymeropløsninger til slamkonditionering skal forberedes med fortynding på slambehandlingsstedet. Målet er at opnå en harmoniseret polymerkoncentration for at få gode, stabile afvandingsresultater og lange afvandingscykler. Strømningsmængdemåling af konditioneringsmiddel og fortynding af vand er standardløsningen for at opnå korrekt fortyndings- og doseringsstyring. Vores yderst nøjagtige magnetiske flowmålere med kemikalieresistent beklædning er nemme at installere og har bevist deres værd i praksis.

Båndfilter til afvanding af slam fra et kommunalt rensningsanlæg

Forbedring af afvandingsresultaterne

Fordi den opnåede polymerkoncentration kan variere, kan man ikke altid vide sig sikker på at opnå et optimalt forhold mellem polymer og opslæmmede stoffer i slammet.. En Coriolis-massestrømsmåler muliggør "avanceret" styring og et ekstra output ud over strømning: mediedensitet. Polymeropløsningens målte densitet gør det muligt at foretage konstant dosering af polymermiddel til slamstrømmen og forbedre afvandingsresultaterne betydeligt.

Centrifuge til afvanding af slam

Måling af opslæmmede stoffer vs. slamdensitet

Optimerede afvandingsresultater skal også kunne kontrollere den indgående slamkoncentration. En af de standardløsninger, der ofte bruges, er en kombination af strømningsmængde (magnetisk flowmåler) og en optisk sensor til opslæmmede stoffer i slammet. Denne kombination er effektiv og pålidelig i de fleste tilfælde, men optisk måling af de opslæmmede stoffer kan være begrænset på grund af meget mørkt slam. Densitetsmåling vha. Coriolis er et gennemtestet alternativ, der garanterer stabil og god slamafvanding.

Opbevaringstanke

Anaerobe bakterier kræver stabile procesforhold

I gæringstankens proces skal bakterierne beskyttes mod kritiske procesforhold. Det betyder, at processtyringen skal garantere følgende:

 • Konstant temperatur og næsten neutral pH-værdi

 • Mørke og ingen ilt

 • Harmoniseret belastning for processen

 • Tilstrækkelig opholdstid

 • Overvågning af biogasproduktion

Ultralydsflowenhed i et biogasrør

Nøjagtig måling af flow og metan i våd biogas

Flowhastigheden og metankoncentrationen i biogas er de første parametre, der indikerer procesforstyrrelser i anaerobisk omsætning af slam. Miljømæssige forhold som stor flowdynamik, vandmættet biogas, ændring i metankoncentrationen samt ekstremt lavt tryk gør dog disse parametre vanskelige for de fleste instrumenter. Vores unikke ultralydsflowenheder har løsningen på denne udfordring.

Se vores sortiment!

Fordele

En af de primære udfordringer i spildevandsindustrien i dag er at finde balancen mellem overholdelse af lovgivningen og omkostningseffektivitet. Vores industrikonsulenter i hele verden har kendskab til de lokale krav og kan komme med specifikke anbefalinger til, hvordan processerne forbedres. Med udgangspunkt i deres ekspertise og vores dedikerede instrumentportefølje har de opnået bemærkelsesværdige resultater i samarbejde med vores kunder.

 • 20 %

  omkostningsbesparelser takket være mindre forbrug af konditioneringskemikalier

 • Over 13.000

  medarbejdere på verdensplan

 • Over 60

  års erfaring med måleinstrumenter